title

Thế giới


Đằng sau việc Nhật Bản dừng bổ nhiệm thành viên Hội đồng Học thuật
  • 09:18
  • |
  • 15-10-2020
Hội đồng Học thuật Nhật Bản là tổ chức được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Nội các với kinh phí hoạt động hàng năm khoảng 1 tỷ yen.

Đề xuất